Regulamin szkoleń masażu

REGULAMIN

 

Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi zasadami oraz terminami płatności przed zgłoszeniem uczestnictwa w szkoleniu. W przypadku pytań lub wątpliwości, zachęcamy do kontaktu z organizatorem.

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa zasady udziału w szkoleniach stacjonarnych organizowanych przez Holistic Massage Monika Sosnowska, ul. Nastrojowa 15/24, 70-789 Szczecin,  NIP: 6161063670, tel: 783 068 934, e-mail: ms@msholisticmassage.pl
 2. Udział w szkoleniach wymaga zaakceptowania Regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji usługi.

 

§ 2. Definicje

 1. Klient – osoba  fizyczna zobowiązana do uiszczenia należności za szkolenie.
 2. Szkolenie stacjonarne  – szkolenie, na które może się zapisać każda osoba zainteresowana tematem szkolenia.
 3. Zgłoszenie – podanie swoich danych w interaktywnym formularzu rejestracyjnym dostępnym na stronie.
 4. Strona Organizatora – strona https://msholisticmassage.pl/ , na której dokonuje się zgłoszenia na szkolenie.

 

§ 3. Warunki uczestnictwa w szkoleniu stacjonarnym otwartym oraz szkoleniu on-line

 1. Informacja o organizowanych szkoleniach przez Holistic Massage Monika Sosnowska przekazywana jest potencjalnym zainteresowanym w formie:
  1. oferty publikowanej na stronie organizatora zawierającej opis szkolenia wraz z datą i miejscem jego realizacji oraz ceną,
  2. działań promocyjno-sprzedażowych
 2. Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest wyrażenie chęci udziału w nim poprzez wypełnienie interaktywnego formularza zgłoszeniowego dostępnego przy każdym szkoleniu na stronie Organizatora.
 3. Potwierdzenie rejestracji:
  1. Rejestracja na szkolenie zostanie potwierdzona po otrzymaniu opłaty za szkolenie.
  2. Po potwierdzeniu rejestracji, uczestnik otrzyma wszystkie niezbędne informacje dotyczące szkolenia.
 4. Organizator na 5 dni przed datą szkolenia wysyła do wszystkich uczestników potwierdzenie wraz ze szczegółowymi informacjami o szkoleniu tj. godzina rozpoczęcia, dokładny adres oraz dodatkowe informację związane ze szkoleniem.
 5. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Holistic Massage Monika Sosnowska  zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu w przypadku braku wystarczającej liczby uczestników lub wystąpienia innych istotnych okoliczności.

 

§ 4. Warunki płatności

 1. Aby zarezerwować miejsce na szkoleniu, wymagane jest uiszczenie płatności za szkolenie.
 2. Wysokość opłaty za szkolenie zgodna jest z aktualną ofertą zamieszczoną na stronie organizatora w momencie dokonywania rejestracji na szkolenie.
 3. Terminy płatności określone są w harmonogramie szkolenia udostępnionym przez organizatora.
 4. Niedotrzymanie terminów płatności może skutkować utratą prawa do uczestnictwa w szkoleniu.
 5. W cenie szkolenia stacjonarnego Uczestnicy otrzymują od Organizatora: materiały szkoleniowe w formie drukowanej bądź elektronicznej, Zaświadczenie/Certyfikat w języku polskim o ukończeniu szkolenia.
 6. Cena szkolenia nie obejmuje kosztów dojazdu uczestników, kosztów parkingu, noclegów i wyżywienia.
 7. Opłatę za szkolenie należy dokonać przelewem na konto 84 1090 1997 0000 0005 2804 4760.
 8. Tytuł przelewu powinien zawierać temat szkolenia, nazwę firmy/klienta/uczestnika oraz datę szkolenia.

 

§ 5. Odwołanie lub zmiana terminu szkolenia przez Organizatora

 1.     Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia w terminie do 7 dni przed planowaną datą jego rozpoczęcia. Jednakże Organizator będzie korzystał z tego prawa jedynie w szczególnych sytuacjach.
 2.     Organizator, w wypadku odwołania szkolenia informuje o tym fakcie Klienta/Uczestnika. Informacja dotycząca odwołania szkolenia przesyłana jest na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.
 3.     W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Klient otrzymuje zwrot wniesionych opłat na rachunek bankowy, z którego dokonana była płatność.

 

§ 6. Rezygnacja ze szkolenia

 1. Rezygnacja ze szkolenia – przesłanie przez Klienta e-mailowej lub telefonicznie informacji o wycofaniu uczestnika z udziału w szkoleniu.
 2.     W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu, w terminie:
  1. Powyżej 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia opłata za szkolenie podlega zwrotowi w całości.
  2. Na 3-14 dni przed rozpoczęciem szkolenia opłata za szkolenie zostanie zwrócona pomniejszona o koszty manipulacyjne.
  3. Na 1-3 dni przed rozpoczęciem szkolenia opłata za szkolenie nie podlega zwrotowi.
 3. Organizator dopuszcza możliwość jednorazowej zmiany terminu uczestnictwa na najbliższy wyznaczony, przez Organizatora, termin szkolenia.

 

§ 7.  Postanowienia końcowe:

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia i obowiązuje wszystkich uczestników szkolenia.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji i zmiany regulaminu w dowolnym momencie.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje organizator szkolenia.